29/09/10 10:53

Добраработа.мк БИЛТЕН #2


Во вториот број на билтенот на добраработа.мк донесуваме:


  • Зо­што не сме ус­пеш­ни во наоѓањето работа?
  • Да­ли мо­ја­та ра­бо­та ме ја­де?
  • Ко­ри­сте­те LinkedIn за да нај­де­те ра­бо­та
  • Ка­ко да ја про­да­дам мо­ја­та во­зраст
  • Се­дум на­чи­ни да оста­ви­те си­лен прв впе­ча­ток
  • Говор на тело при интервју за работа
  • Не­е­тич­ки пра­ша­ња на ин­терв­ју
  • По­ка­же­те им го на ра­бо­то­дав­ци­те Ва­ши­от по­тен­ци­јал
  • Правни прашања


Печатената верзија на билтенот излезе во рамките на дневниот весник „Шпиц“ на 27.09.2010

Текстовите ги подготви: http://www.globalhr.mk/

 

     
Најави се
Е-маил:
Лозинка:
Заборавена Лозинка?
Најнови вести
okno.mk
Добри совети